JavaScript / React development course

react

React is a declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces. It lets you compose complex UIs from small and isolated pieces of code called “components”. It is maintained by Facebook and a community of individual developers and companies. React can be used as a base in the development of single-page or mobile applications.

It is maintained by Facebook and a community of individual developers and companies. React can be used as a base in the development of single-page or mobile applications.

 • start-time
  Duration

  5 months

 • price
  Monthly fee

  61,000 AMD

 • date
  Deadline

  23/12/2022

 • period
  Frequency

  3 days a week for 2 hours

Statistics

800,000 AMD
Average salary
80+
Number of vacancies

Is this course for you? Sure if

you want to specialize as a front-end developer

Instructors

Davit Sargsyan

Davit Sargsyan

Senior React JS developer at Ucraft
Taron Hovsepyan

Taron Hovsepyan

React JS Developer at SoftConstruct
Davit Sargsyan

Davit Sargsyan

Software Engineer at Digitain
Hayk Tonoyan

Hayk Tonoyan

Frontend Developer at SoftConstruct

By the end of this course

1

develop websites and applications with widely used React Framework

2

design interface components for JS-based web applications using the React ecosystem

3

present your ready-made projects to partner companies

Syllabus

Phase 1 | HTML5/CSS3

 • Ծանոթացում համացանցի աշխատանքին և վեբ կայքերի ստեղծման սկզբունքներին, HTML ֆունդամենտալ թեգեր, սիմվոլներ, ցուցակներ

 • Աղյուսակներ, iframe թեգ, մուլտիմեդիա

 • head թեգում գործածվող թեգեր, վեբ էջի հիմնական կառուցվածք

 • HTML5 թեգեր և ատրիբուտներ, ինֆորմացիայի մուտքագրման համակարգ

 • Ծանոթացում CSS-ի հետ, selector-ներ և կոմբինատորներ, տառերի և տեքստերի հետ աշխատանք

 • Background հատկանիշ, չափսերի հատկանիշներ

 • Box մոդել, Border, Outline, Padding, Margin, Display հատկանիշ

 • Pseudo էլեմենտներ և կլասներ, Էջում էլեմենտների դասավորվածության հետ աշխատանք

 • CSS3 ստանդարտներ, User Agent, Filter հատկանիշ, Responsive դիզայն, անիմացիաներ

 • Փոփոխականները CSS-ում, Flexbox, Grid

 • Ծանոթացում CSS-ի preprocessor-ներին՝ Sass, Less

 • Փուլի ամփոփում

 • Exam

Phase 2 | JavaScript Essentials

 • Ընդհանուր ծանոթացում ծրագրավորման հետ։ Ծանոթացում JS-ին՝ փոփոխականներ և օպերատորներ։ Data Type-երը JS-ում

 • Պայմանական կառուցվածքներ (if, switch , ternary operator) և տրամաբանական օպերատորներ։ let, var const keyword-ների տարբերությունը

 • Primitive type-երի բոլոր մեթոդների աշխատանքը

 • Ծանոթացում օբյեկտների հետ և դրանց կարևորությունը JS-ում

 • for, for in, while և do while ցիկլեր։ Գլոբալ և լոկալ scope-երի տարբերությունները

 • Array օբյեկտի տվյալի տեսակ։ Array-ի և Object-ի տարբերությունները։ Array-ի մեթոդները և դրանց կարևորությունները

 • Ֆունկցիաներ, դրանց դերը JS-ում։ Hoisting-ի աշխատանքը JS-ում: Function Expression և Function Declaration, դրանց նմանությունները և տարբերությունները

 • Callback functions: Ծանոթացում Array-ի callback մեթոդների հետ

 • Ռեկուրսիա

 • Աշխատանք this-ի հետ։ call, apply և bind մեթոդների ուսումնասիրում

 • setTimeout և setInterval ֆունկցիաների ասինխրոն աշխատանքը: Ծանոթացում Date և Math օբյեկտներին։ Regular Expressions

 • Ծանոթացում DOM-ի և BOM-ի հետ։ Աշխատանք Event-ների հետ

 • Փուլի ամփոփում, թեստի նախապատրաստում

 • Exam

Phase 3 | JavaScript Advanced

 • Ծանոթացում օբյեկտ կողմնորոշված և ֆունկցիոնալ ծրագրավորման հետ, դրանց տարբերությունները և առանձնահատկությունները

 • Primitive type-երի և Reference type-երի տարբերությունները։ Ծանոթացում JS-ի Heap-ի և Stack-ի հետ։ Memory Management

 • Object-ների կլոնավորում։ Deep copy և Shallow copy

 • JS functions under the hood։ Function Execution Context։ (IIF)

 • Lexical Environment, Closure

 • Ծանոթացում OOP գաղափարի հետ (ինկապսուլացիա, պոլիմորֆիզմ, ժառանգականություն, աբստրակցիա)։ Constructor-ի եւ Object-ի կարևորությունը OOP-ում

 • Getter-ներ եւ Setter-ներ (get և set)։ Object-ի descriptor flag-ներ

 • Ֆունկցիոնալ ժառանգականություն։ Օբյեկտների ստեղծում function constructor-ի միջոցով

 • JS-ի Native Constructor-ներ (Object Wrappers)։ Proto-ի եւ prototype-ի աշխատանքը

 • Աշխատանք class-երի հետ և դրանց կարևորությունը։ Class-ի եւ function constructor-ների տարբերությունները

 • Ժառանգական կապերի ստեղծում class-երի միջեւ։ instanceOf օպերատոր, Mixins

 • Static, Private և Protected մեթոդներ

 • Exam

Phase 4 | JavaScript Advanced 2

 • Event Loop-ի աշխատանքը։ Call Stack, Web API, Queue

 • Սինխորն և ասինխրոն JS։ Աշխատանք Promise-ների հետ։ Micro Task Queue

 • Ծանոթացում JSON ֆորմատի հետ։ JSON տեսակի տվյալների ստեղծում և աշխատանք դրանց հետ

 • Ծանոթացում async / await keyword-ների աշխատանքի հետ

 • Ծանոթացում XMLHttpRequest-ներին։ Աշխատանք fetch-ի և API-ների հետ

 • Map, Set, WeakMap, WeakSet object-ների աշխատանքը

 • Iterator-ներ, Function Generator-ներ, for of ցիկլի աշխատանքը և դրա տարբերությունը for in-ից

 • Մոդուլյար համակարգը JS-ում։ export և export default keyword-ների տարբերությունը

 • EcmaScript 6-ի և բարձր ստանդարտների առավելությունները։ spread և rest օպերատորներ։ Destructuring array-ների և object-ների միջից

 • LocalStorage, sessionStorage, Cookie, Navigator, History. դրանց կարևորությունը և օգտագործման անհրաժեշտությունը

 • Ծանոթացում JS-ի գրադարաններին և framework-ներին։ Փուլի ամփոփում

 • Exam

Phase 5 | React JS

 • ES2015 essential basics, Introduction to React

 • Components-based architecture React elements and Components

 • Virtual DOM, Communication between Components(Props, Refs)

 • Components’ state, handling data changes with state

 • Synthetic events

 • React Lifecycle methods

 • Talking to Remote Servers directly from React

 • Introduction to tools that used with React (npm / yarn, webpack)

 • Introduction to Redux, Store

 • Actions and Action Creators

 • Reducers, (middleware) and Store Manipulations

 • Talking with remote servers with usage of Redux, global data flow

 • Introduction to state management . Introducing to Redux

 • Actions and Action creators in Redux

 • Reducers . Handling Actions

 • Handling more Actions and splitting Reducers

 • Introduction to store . Why do we need store?

 • App data flow with Redux

 • Usage with React

 • Adding Redux to the Project

 • Working on real project

Ongoing Courses

Related courses

Consultation

Contact us and we will help you choose a course based on your preferences։