JavaScript / React development Course

react

React is a declarative, efficient, and flexible JavaScript library for building user interfaces. It lets you compose complex UIs from small and isolated pieces of code called “components”. It is maintained by Facebook and a community of individual developers and companies. React can be used as a base in the development of single-page or mobile applications.

It is maintained by Facebook and a community of individual developers and companies. React can be used as a base in the development of single-page or mobile applications.

 • start-time
  Duration

  5 months

 • price
  Monthly fee

  61,000-65,000 AMD

 • date
  Deadline

  04/03/2024

 • period
  Frequency

  3 days a week for 2 hours

Statistics

750,000 AMD
Average salary
50+
Number of vacancies

Is this course for you? Sure if

you want to specialize as a front-end developer

Instructors

Davit Sargsyan

Davit Sargsyan

Senior React JS developer / Ucraft
Taron Hovsepyan

Taron Hovsepyan

Software Engineer / Pascal Gaming
Davit Sargsyan

Davit Sargsyan

Senior Software Engineer / Andersen Lab
Hayk Tonoyan

Hayk Tonoyan

Software Engineer / Ucraft

By the end of this course you will be able to

1

develop websites and applications with widely used React Framework

2

design interface components for JS-based web applications using the React ecosystem

3

present your ready-made projects to partner companies

Syllabus

Phase 1 | HTML5/CSS3

 • Ծանոթացում համացանցի աշխատանքին և վեբ կայքերի ստեղծման սկզբունքներին, HTML ֆունդամենտալ թեգեր, սիմվոլներ, ցուցակներ

 • Աղյուսակներ, iframe թեգ, մուլտիմեդիա

 • head թեգում գործածվող թեգեր, վեբ էջի հիմնական կառուցվածք

 • HTML5 թեգեր և ատրիբուտներ, ինֆորմացիայի մուտքագրման համակարգ

 • Ծանոթացում CSS-ի հետ, selector-ներ և կոմբինատորներ, տառերի և տեքստերի հետ աշխատանք

 • Background հատկանիշ, չափսերի հատկանիշներ

 • Box մոդել, Border, Outline, Padding, Margin, Display հատկանիշ

 • Pseudo էլեմենտներ և կլասներ, Էջում էլեմենտների դասավորվածության հետ աշխատանք

 • CSS3 ստանդարտներ, User Agent, Filter հատկանիշ, Responsive դիզայն, անիմացիաներ

 • Փոփոխականները CSS-ում, Flexbox, Grid

 • Ծանոթացում CSS-ի preprocessor-ներին՝ Sass, Less

 • Փուլի ամփոփում

 • Exam

Phase 1 | Introduction to JavaScript

 • Ընդհանուր ծանոթացում ծրագրավորման հետ։ Ծանոթացում JS-ին՝ փոփոխականներ և օպերատորներ։ Data Type-երը JS-ում

 • Պայմանական կառուցվածքներ (if, switch , ternary operator) և տրամաբանական օպերատորներ։ let, var const keyword-ների տարբերությունը

 • Primitive type-երի բոլոր մեթոդների աշխատանքը

 • Ծանոթացում օբյեկտների հետ և դրանց կարևորությունը JS-ում

 • for, for in, while և do while ցիկլեր։ Գլոբալ և լոկալ scope-երի տարբերությունները

Phase 3 | JavaScript Advanced

 • Ծանոթացում օբյեկտ կողմնորոշված և ֆունկցիոնալ ծրագրավորման հետ, դրանց տարբերությունները և առանձնահատկությունները

 • Primitive type-երի և Reference type-երի տարբերությունները։ Ծանոթացում JS-ի Heap-ի և Stack-ի հետ։ Memory Management

 • Object-ների կլոնավորում։ Deep copy և Shallow copy

 • JS functions under the hood։ Function Execution Context։ (IIF)

 • Lexical Environment, Closure

 • Ծանոթացում OOP գաղափարի հետ (ինկապսուլացիա, պոլիմորֆիզմ, ժառանգականություն, աբստրակցիա)։ Constructor-ի եւ Object-ի կարևորությունը OOP-ում

 • Getter-ներ եւ Setter-ներ (get և set)։ Object-ի descriptor flag-ներ

 • Ֆունկցիոնալ ժառանգականություն։ Օբյեկտների ստեղծում function constructor-ի միջոցով

 • JS-ի Native Constructor-ներ (Object Wrappers)։ Proto-ի եւ prototype-ի աշխատանքը

 • Աշխատանք class-երի հետ և դրանց կարևորությունը։ Class-ի եւ function constructor-ների տարբերությունները

 • Ժառանգական կապերի ստեղծում class-երի միջեւ։ instanceOf օպերատոր, Mixins

 • Static, Private և Protected մեթոդներ

 • Exam

Phase 4 | JavaScript Advanced 2

 • Event Loop-ի աշխատանքը։ Call Stack, Web API, Queue

 • Սինխորն և ասինխրոն JS։ Աշխատանք Promise-ների հետ։ Micro Task Queue

 • Ծանոթացում JSON ֆորմատի հետ։ JSON տեսակի տվյալների ստեղծում և աշխատանք դրանց հետ

 • Ծանոթացում async / await keyword-ների աշխատանքի հետ

 • Ծանոթացում XMLHttpRequest-ներին։ Աշխատանք fetch-ի և API-ների հետ

 • Map, Set, WeakMap, WeakSet object-ների աշխատանքը

 • Iterator-ներ, Function Generator-ներ, for of ցիկլի աշխատանքը և դրա տարբերությունը for in-ից

 • Մոդուլյար համակարգը JS-ում։ export և export default keyword-ների տարբերությունը

 • EcmaScript 6-ի և բարձր ստանդարտների առավելությունները։ spread և rest օպերատորներ։ Destructuring array-ների և object-ների միջից

 • LocalStorage, sessionStorage, Cookie, Navigator, History. դրանց կարևորությունը և օգտագործման անհրաժեշտությունը

 • Ծանոթացում JS-ի գրադարաններին և framework-ներին։ Փուլի ամփոփում

 • Exam

React

 • Introduction to React / Overview of React and its uses, Setting up a development environment, Understanding JSX, Creating and rendering React components, Using props and state to manage component data

 • Components-based architecture React elements and Components

 • Virtual DOM, Communication between Components(Props, Refs)

 • Components’ state, handling data changes with state

 • Synthetic events

 • React Lifecycle methods

 • Talking to Remote Servers directly from React

 • Introduction to tools that used with React (npm / yarn, webpack)

 • Introduction to Redux, Store

 • Actions and Action Creators

 • Reducers, (middleware) and Store Manipulations

 • Talking with remote servers with usage of Redux, global data flow

 • Introduction to state management . Introducing to Redux

 • Actions and Action creators in Redux

 • Reducers . Handling Actions

 • Handling more Actions and splitting Reducers

 • Introduction to store . Why do we need store?

 • App data flow with Redux

 • Usage with React

 • Adding Redux to the Project

 • Working on real project

Free Licensed Softwares for BITC Students from JetBrains.

Related courses

nodejs

Node.js Development

Develop new skills in Node JS platform !

5 months64,000 AMD

Consultation

Contact us and we will help you choose a course based on your preferences։